Pravidla - součást registrace

Uživatel vkládající obsah do služby Vaše zprávy musí být autorem vkládaného článku, fotografií a videí nebo oprávněným vykonavatelem autorských práv k doprovodným fotografiím a videím (dále také jen „autor“), v opačném případě se vystavuje nebezpečí právního postihu.

Autor nese plnou zodpovědnost za publikovaný obsah článku.

Autor současně s Občanským sdružením Madio, sjednává bezúplatnou, časově a místně neomezenou licenci k užití díla vkládaného do rubriky Vaše zprávy všemi způsoby dle platného zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Občanské sdružení Madio takovouto licenci přijímá a tuto skutečnost potvrzují zasláním emailu po dokončení autentizace. Autentizací se rozumí zadání autentizačního kódu uživatelem. Autentizační kód zašle redakce poštou po vyplnění registračního formuláře.

 

V Otrokovice.org není dovoleno:

 • psát články, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR a zákony země, v níž se uživatel momentálně nachází;
 • urážet, pomlouvat a vyhrožovat;
 • podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti;
 • vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně;
 • zveřejňovat údaje o identitě ostatních autorů či jakýchkoliv dalších fyzických osob, bylo-li by takovéto jednání v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, trestního řádu či jinými právními předpisy;
 • vydávat se za někoho jiného;
 • opakovaně vkládat stejné články;
 • zneužívat články k šíření reklamy a spamu (je tedy zakázána propagace subjektů a jejich výrobků a služeb);
 • vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem;
 • vkládat texty, fotografie či videa, které nevytvořil uživatel, není jejich autorem či není ani vykonavatelem autorských práv k doprovodným fotografiím a videím;
 • na fotografiích a videích se nesmí objevovat děti a mladiství, pokud autor nemá souhlas jejich rodičů s fotografováním a uveřejněním snímku.

 

Autorům porušujícím tato pravidla může být přístup ke službě Vaše zprávy na neomezenou dobu zablokován. Redakce není povinna publikovat všechny články dodané autorem. Redakce si vyhrazuje právo zasahovat do obsahu článků, s čímž autor vyjadřuje souhlas, a případně některé články z Otrokovice.org trvale odstranit. Pokud redakce do článku výrazněji zasáhne (např. vypustí některé věty), bude na konci článku uveden text „redakčně upraveno“. Toto se netýká opravy pravopisných a slohových chyb.

 

U každého článku bude zveřejňováno jméno a příjmení autora; tyto údaje budou čerpány z registračních údajů autorů. V případě změny osobních údajů a Vašeho přání o aktualizaci těchto údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy redakce@otrokovice.org.

 

V případě vašeho zájmu o zrušení registrace a o vymazání vašich osobních údajů z databáze zašlete email s žádostí na adresu redakce@otrokovice.org. Naši administrátoři provedou neprodleně zrušení vaší registrace a smažou vaše osobní data z databáze. Poté vám přijde potvrzení emailem.

 

Autor tímto uděluje Občanskému sdružení Madio souhlas z uvedeného účelu registrace a identifikace do Otrokovice.org se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Občanské sdružení Madio garantuje, že poskytnuté údaje nebudou předány třetím osobám.

 

Je-li autor mladší 18 let, veškeré úkony ve smyslu těchto Pravidel musí být stvrzeny jeho zákonným zástupcem. V takovém případě nám dodejte písemný souhlas vašeho zákonného zástupce (ve většině případů váš otec nebo matka). Písemný souhlas musí mít podpis ověřený notářem. Souhlas zašlete na adresu: Občanské sdružení Madio, redakce Otrokovice.org, Kvítková 3687, Zlín 760 01.